Master's Sun/ Mặt trời của chàng Joo tập 5 previewMaster's Sun/ Mặt trời của chàng Joo tập 5 - Một tập hứa hẹn nhiều cảnh tình cảm hơn khi mà Joong Won nhận ra Goong Shil khùng đã dần có chút đặc biệt với anh.

Tóm tắt và raw sẽ được cập nhật mỗi thứ 4 và thứ 5

0 comments:

Pinterest Blogger Template